مروری بر تاثیرپذیری رفتار رانندگان در مواجهه با تابلوهای پیام رسان خبری
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16157.1396
نویسندگان
1اصفهان- زرین‌شهر- سده لنجان- ابتدای ورودی شهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
2استان لرستان-شهرستان خرم آباد-خیابان شهید مطهری-کوچه نوری کرمانشاهی-پلاک 35
چکیده
همراه با توسعه و پیشرفت سیستمهای حمل و نقل هوشمند، شبکه راههای شهری بشکل روزافزونی به تابلوهای متغیر خبری بیشتری مجهز شده تا به فراهم آوری اطلاعات لحظه ای ترافیک پرداخته و از ایجاد ازدحام در ترافیک جلوگیری نماید. تابلوهای متغیر خبری یک تابلو برای نمایش یکی از چندین پیام ترافیکی است و ممکن است در صورت نیاز تغییر گردد. میدان دید این مقاله در زمینه رفتار راننده، نگرش تابلوهای متغیر خبری، حوادث و مقررات مربوط به تابلوهای متغیر خبری در زمینه طراحی، درک و فراخوانی آنها میباشد. انتظارات راننده و اطمینان از اطلاعات دو عامل مهم در هنگام نمایش تابلوهای پیام رسان خبری میباشد؛ زیرا رانندگان انتظار دارند اطلاعات به روز شده را دریافت کنند و اطمینان حاصل شود اطلاعات نمایش داده شده قابل اعتماد هستند. ازاینرو بررسی اثرات ناشی از اجرای تابلوهای متغیر خبری در بهبود شرایط و روانسازی شبکه معابر امری حیاتی و ضروری می باشد. این مقاله به مرور سوابق مربوط به تعامل بین رفتار راننده و تابلوهای متغیر خبری میپردازد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Overview of driver's behavior in the face of variable message signs
Authors
AmirHossein Isfahan, Hadi Khorramabad
Abstract
With the development of ITS (Intelligent Transportation Systems), more and more Variable Message Signs (VMS) have been equipped in city road network to issue the real-time traffic information and reduce the traffic congestion. It is a sign for the purpose of displaying one of a number of messages that may be changed as required. Areas treated in the study are effects on driver behaviour, driver atti-tudes, design, understanding and recall of VMS, accidents and regulations concerning VMS. The expectations of the driver and the reliability of the information are two important factors to consider when showing a VMS; because the drivers expect to get updated information and the infor-mation has to be reliable to be obeyed. Therefore, it is essential to study the effects of VMS on improving the conditions of the road network. This review paper is primarily aimed at describing studies that deal with the interaction between driver behaviour and VMS.
Keywords
Intelligent Transportation Systems, Variable Message Signs