بررسی رفتار برشی ورق های فولادی خمیده و مستقیم در دمای محیط و ارزیابی برخی از پارامترهای تأثیرگذار
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16155.1395
نویسندگان
1سید خندان ،خ خواجه عبدالله انصاری، خ شهید عراقی، ک اردیبهشت ، ک یزدان ، پلاک 3، زنگ بالا سمت راست
2استادیار / دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
صفحات فولادی در مهندسی عمران بصورت عظیم و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. صفحات پای ستون، سازه های نگهدارنده گاز و مایعات، بدنه کشتی ها، بدنه خودروها ، سقف، و ... همه نمونه ها و مثال هایی هستند که اهمیت بررسی رفتار این ورق ها را بیش از پیش برای ما آشکار می سازند. در این مقاله رفتار این ورق ها تحت برش بررسی خواهد شد، ورق های تحت تأثیر نیروهای برشی میان صفحه ای کاربرد گسترده ای در سازه های دریایی ، زمینی و هوایی دارند . جان تیر ورق ها ، دیوارهای برشی فولادی و پیوند های برشی در قاب های دارای بادبند ، از جمله موارد کاربرد ورق های تحت برش در مهندسی سازه می باشند. هدف از این مقاله علاوه بر پرداختن به رفتار برشی این ورق ها تا رسیدن به نقطه ی کمانش، بررسی رفتار پس کمانشی و تأثیر پارامتر های نسبت ابعادی ، انحنا و لاغری بر روی مقاومت برشی این ورق ها می باشد .این مطالعه و تحقیق نشان می دهد که اولاً کمانش ورق ها لزوما به معنای اتمام ظرفیت باربری آن ها نمی باشد و هر چه ورق ها لاغرتر باشند زودتر کمانش کرده و عمده باربری ورق ها به محدوده پس کمانشی آن ها معطوف می شود، ثانیاً انحنا پارامتر تأثیر گذار بر روی مقاومت برشی ورق ها می باشد به طوری که می توان گفت انحنا باعث کاهش مقاومت برشی نهایی ورق می شود و ثالثاً با افزایش نسبت ابعادی، رنج و محدوده لاغری الاستیک کاهش می یابد.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
study on shear behavior of curved and straight steel plate in ambient temperature and evaluation of some effective parameters
Authors
elham tehran, Vahid Boroujerdian
Abstract
Steel plates are widely used in civil engineering. Base plates, the gas and liquid retaining structures, Roofing shade, the body of the ships, the body of the cars … are all examples that reveal the importance of studying the behavior of these plates more than before. In this paper, the behavior of these plates will be discussed under the shear. Plates affected by the middle plane shear forces are widely used in offshore, ground and aircraft structures .The web of plate girder, steel shear walls and shear joints in braced frames, are examples of the use of shear plates in structural engineering. The purpose of this paper in addition to pay to the shear behavior of these plates until reaching their buckling point is to study the post-buckling behavior and the effect of parameters such as aspect ratio, curvature, and slenderness on the shear strength of these plates. This study reveals First, the buckling of the plates does not necessarily mean that they have reached to their total bearing capacity, and the more thin the plates are, earlier they buckle .the main bearing capacity of the plates are attributed to their buckling range, second the curvature is the important parameter affecting the shear strength of the plates ,so that it can be said that curvature decreases the ultimate shear strength of the plate and, finally by increasing aspect ratio, elastic slenderness range are reduced.
Keywords
Buckling, post-buckling, curvature, shear strength