بررسی عوامل خطرآفرین در پروژه های ساخت فاضلاب شهری تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16133.1388
نویسندگان
1خیابان تهران کوچه مهتاب مهتاب 14
2هیئت علمی دانشگاه مازندران
چکیده
امروزه با وجود صنعتی شدن روشهای ساخت، ساخت و ساز به عنوان یکی از پرخطرترین صنایع در جهان است. در میان فعالان این صنعت، افرادی که در کارگاه های ساختمانی حضور دارند، بیش از دیگران در معرض خطر هستند. از این‌رو توجه به ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی جایگاه خاصی در کاهش نرخ بروز حوادث در پروژه‌ها دارد. این در حالی است که ذینفعان پروژه‌ها توجه و تعهد چندانی به ایمنی نداشته و آنرا جزئی از کار و امری بدیهی می‌دانند. در این تحقیق هدف آن است که بر پایه مطالعات آماری و نظرات خبرگان ،در پروژه اجرای ‌فاضلاب شهری شهر تهران، متداولترین نوع حوادث و پیامدهای آنها شناسایی شود و با معرفی اصلی‌ترین عوامل وقوع حوادث بتوان ذینفعان پروژهها را برای کاهش هرچه بیشتر حوادث کارگاهی راهنمایی نمود. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که بیشترین درصد حوادث وبیشترین گروهی که دچار پیامد حوادث می شوند انسانها هستندوهمینطور عدم تمرکز و توجه کافی هنگام کار،عدم استفاده از لوازم ایمنی،تجهیزات ومصالح مناسب با فعالیت مربوط،مشکلات طراحی ،برنامه ریزی وایمن سازی،عدم بازرسی و تعمیرات دو ره ای منظم،عدم آموزش ودر نهایت عوامل ناشی از ماهیت شغل، بخش زیادی از علل بروز حوادث را به خود اختصاص می دهند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Detect of Accident Causes, in the urban sewage project in Tehran
Authors
behnam mahmoudi, Habib Akbarzadeh bengar
Abstract
Despite today's huge improvements in construction engineering and management methods, construction projects are considered as the riskiest workplaces. The work cure at this projects sites more than others are at risk. Hence, special attention to safety in these workplaces is needed to reduce the rate of accidents. However, the project stakeholders’ commitments to safety requirements are not evident at the regular arrangements. The aim of this study is to analyze the most common type of accidents and their consequences identified based on statistical studies and expert opinions, in the urban sewage project in Tehran. Results shows that in this workplaces, the highest percentage of accidents and the most recent group of people who are affected by the incident are humans. The lack of use of safety equipment, proper equipment and equipment with related activities, design problems, planning and repairing, non-inspection and regular maintenance, lack of training and ultimately, factors arising from the nature of the job, Account for a large part of the causes of accidents.
Keywords
. KEYWORDS : Safety, Accident, Effect Factors, Accident cause