بررسی رفتاراستاتیکی دیواربرشی فولادی تقویت شده با کابل‌های خود بازگردان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16132.1387
نویسندگان
1خیابان ثقه الاسلام اول خیابان عارف کوچه شهید علیپور کامران پلاک 47
2هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد تبریز
چکیده
سیستم دیوارهای برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی، در سه دهه اخیر به سرعت در دنیا مورد توجه قرار گرفته و از این سیستم برای ساخت و مقاوم‌سازی ساختمان‌های مهمی در دنیا به ویژه در کشورهای زلزله خیزی چون آمریکا و ژاپن استفاده شده است. مطالعات آزمایشگاهی و نظری همگی حاکی از رفتار بسیار مناسب این سیستم در برابر بارهای سنگین جانبی می‌باشد.
این تحقیق در مورد دیوارهای برشی فولادی با کابل‌های خود بازگردان بوده و مقایسه رفتار استاتیکی ( پوش آور) با سیستم دیوار برشی ساده می‌باشد که برای بررسی از سه قاب‌های 3 و 5 و 12 طبقه اعمال می‌شود و به جای بار مرده قاب به هر تراز تیر‌ها بار مرده 3 تن در متر به صورت فشاری به بال تیر اعمال شده است.
با اضافه شدن کابلهای بازگردان شکل پذیری نمونه ها حدود 10 الی 40 درصد کاهش پیدا کرده است و نمونه ها با وجود کابلهای بازگردان انرژی کرنشی زیادی را تحمل می کنند و سختی نمونه‌ها به علت زیاد بودن تنش تسلیم کابل‌ها و نگهداشتن نمونه در قسمت خطی می‌گردد و در عوض شکل پذیری کمتری را از خود نشان می‌دهد
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Review the static behavior of reinforced steel shear wall with self –centering cable
Authors
hesam tabriz, mohammad hosein matin pour
Abstract
The system of steel shear walls as a system of resistance to lateral loads has been rapidly recognized in the world for the last three decades and has been used to build and rigor important buildings around the world, especially in earthquake countries such as the United States and Japan. Laboratory and theoretical studies all indicate that this system is very suitable for heavy lateral loads.
This research has been restored to the steel shear walls with self –centering cable and compares the static behavior with the simple shear system, which is applied to examine three frames of 3, 5, and 12 floors, and instead of the dead load of the frame, to each level of the beams The dead load of 3 tons per meter is applied to the wing beam as a pressure. With the addition of returnable plastic ducts, the samples have decreased by about 10 to 40 percent, and the samples withstand a lot of strain energy with the help of self –centering cable, and the hardness of the samples is due to the high stress of self –centering cable and keeping the specimen in the linear section, and Instead, it shows less ductility
Keywords
Steel shear wall, self &ndash, centering cable, static behavior