بررسی آزمایشگاهی اثر افزودنی زباله زغال سنگ بر مقاومت بتن لاستیکی
XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16129.1385
نویسندگان
1گلشهر8-گل آرا 17 - مجتمع بهار- طبقه اول شرقی
2هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- سازه فولادی
3کارشناس ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
چکیده
میلیونها تن زباله صنعتی و غیر صنعتی در سراسر جهان وجود دارد که بلاتکلیف در طبیعت رها شدهاند. به حداقل رساندن تولید مواد زائد و یا برنامهریزی جهت هدایت عملیات بازیافت، از جمله دغدغههای اساسی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه میباشد. حال با وجود خطرات زیاد این زبالهها برای محیط زیست و همچنین استفاده بیش از حد منابع طبیعی نظیر سیمان و مصالح سنگی با توجه به افزایش نیاز به تولید بتن، سعی شد بتنی ساخته شود که علاوه بر جایگزینی مصالح سنگی با ضایعات تایر لاستیکی، جایگزینی هم برای سیمان مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این مواد جایگزین میتواند زباله زغال سنگ باشد. در این پژوهش ابتدا بتن حاوی پودر لاستیک با درصد های 0 ، 5 ، 7.5و 10 ساخته شد و در ادامه به عنوان جایگزین سیمان در بتن حاوی پودر لاستیک از زباله زغال سنگ با درصدهای0 ، 5 ، 7.5 و 10 استفاده شد. نتایج حاصل از مدلسازیها در آزمون مقاومت فشاری نشان داد که بازه 5 تا 7.5 درصدی جایگزینی پودر لاستیک بجای ماسه و همچنین زباله زغال سنگ فعال شده بجای سیمان، بهترین میزان و درصد جایگزینی میباشد. . با توجه به ارائه محدوده استفاده از افزودنیها، مقاومت فشاری بتن در این بازه پیشنهادی بین (kg/cm2) 243 (kg/cm2) < F΄C (kg/cm2) < 352 قرار میگیرد.
کلیدواژه ها
موضوعات