مدیریت کاهش تولید پسماندها در بخش ساختمانی پروژه های عمرانی شهر تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16123.1383
نویسندگان
بزرگراه بابایی،کوی دانشگاه امام حسین،بلوار شهیدان،خ عبادت،خ سپهر،نبش کوچه ادیب،بلوک 12/2،واحد 4
چکیده
مواد و مصالح بازیافتی گستره وسیعی از زباله های شهری و صنعتی و یا مصالح حاصل از تخریب ساختمان های فرسوده را شامل می شوند . با توجه به اینکه نرخ بازیافت زباله در شهر تهران کاهش نیافته است و اکثریت کارهای انجام شده به ارائه راهکارها و مصالح نوین در جهت بازیافت به طور خاص در شهر تهران نپرداخته اند. در این تحقیق به صورت جامع به نقش مدیریت صحیح نخاله های ساختمانی و کاهش هزینه، زمان، انرژی در بخش بازیافت پرداخته شده است. در گام اول تحقیق به بررسی دلایل ایجاد نخاله های ساختمانی و تاثیر مدیریت پسماندها پرداخته شده در ادامه معیارهای شناسایی شده در مدیریت پسماندها و انتخاب روش مناسب برای کاهش حجم ضایعات بیان شد و در انتها به مقایسه روش های دفع نخاله های ساختمانی و رتبه بندی آنها پرداخته شد. از میان معیارهای اصلی معیار هزینه بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است بنابراین رتبه اول را به خود اختصاص داده است. معیارهای زمان (سرعت) رتبه اول و توجه به مفاهیم توسعه پایدار و محیط زیست نیز رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است. گزینه ی بازیافت با روش بازمصرف بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است بنابراین رتبه اول را کسب کرده است. گزینه های بازیافت به روش تفکیک در مبدا و بازیافت به روش های سیاست های بازگرداننده نیز رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده است.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
Reduce the production of solid waste management in the construction sector construction projects in Tehran
Authors
seyedmorteza tehran
Abstract
Recycled materials wide range of municipal and industrial waste or materials from the demolition of old buildings are included. with regard to the rate of recycling in Tehran dimmed and the majority of the work to develop solutions and new materials for recycling have not addressed specifically in Tehran. In this study comprehensively the role of proper management of construction waste and reduce the cost, time, energy has been recovered. In the first study to investigate the causes of construction debris and waste management discussed the impact of the measures identified in the waste management and selection of appropriate methods to reduce the volume of waste expressed.finally, to compare construction waste disposal methods and their ranking were. Summary results indicate that all the questions in the questionnaire received an average of the top three and all other factors in the production of construction waste management have been identified, All were higher than the 3.5 gained the most weight among the main criteria to measure the cost is allocated C4 So first place is allocated.C1 and C2 measures the time (speed) and according to the concepts of sustainable development and the environment ranked second and third respectively. A4 option of recycling through reuse accounted for the largest weight so has ranked first. A5 A6 option of recycling through separation at source, recycling methods restorers policy also rank second and third allocated
Keywords
construction debris, recycling, reuse, case studies, waste management