ارزیابی عوامل ریسک در پروژه های راهسازی. مطالعه موردی: استان مازندران
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16112.1382
نویسندگان
1بابل میدان شهید بزاز فیضیه 2 کدپستی 4715633779
2عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
3عضو هیئت علمی پیام نور تهران
چکیده
یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور، طرح های عمرانی آن است و موفقیت در اجرای طرح های عمرانی، ساز و کارها و عواملی از جمله شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های موجود را می طلبد. پروژه های راهسازی از جمله پروژه هایی است که تصمیم گیری در مورد ریسک های موجود می تواند نقش اساسی در پیروزی یا شکست پروژه را ایفا کند. در هر مرحله از انجام یک پروژه راهسازی، ریسک های متفاوتی وجود دارند که مانع از رسیدن پروژه ها به اهداف اصلی پروژه یعنی زمان، هزینه و کیفیت هستند. از نقطه نظر مدیریت پروژه، تحلیل و کنترل این ریسک ها بسیار حائز اهمیت است. واضح است که حجم عظیم سرمایه ای درگیر و زمان نسبتا طولانی اجرای پروژه های راهسازی، همگی موید توجه خاص به این مقوله و انجام پژوهش کاربردی در زمینه راه و راهسازی می باشد. به همین منظور در این پژوهش ابتدا به بررسی انواع ریسک های موجود در پروژه های راهسازی پرداخته شده است و سپس به منظور تصمیم گیری در مورد پاسخ به هر یک از ریسک های موجود، با ارائه پرسشنامه و تکمیل آن توسط افراد خبره و صاحب نظر، و با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS ریسک های موجود، اولویت بندی گردیده اند. ریسک های پروژه های راهسازی به 8 دسته کلی شامل تجهیزات و ماشین آلات، عوامل طبیعی، کیفیت، فعالیت های راهسازی، مشاور، پیمانکار، کارفرما، و عوامل خارج از پروژه (خارجی)، تقسیم بندی شده اند.
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
An Assessment of Risk Factors on Road Construction Projects. Case Study: Mazandaran Province (IRAN)
Authors
mohammad Babol, mojtaba hosseini, kamran rahim of
Abstract
One of the characteristics of each country's economic development is its civil plans, and success in implementing civil engineering projects requires mechanisms and factors such as identifying, assessing and managing existing risks. Road construction projects are among the projects that making decisions about existing risks can play a major role in their success or failure. At each stage of a road construction project, there are different risks that prevent the projects from reaching their main goals namely time, cost, and quality. From the point of view of project management, the analysis and control of these risks is very important. It is obvious that the huge volume of capital involved and the relatively long time of implementation of road construction projects all emphasize the special attention to this topic and carrying out applied research in the field of road and road construction. For this purpose, various types of risks in road construction projects are first investigated in this research and then, in order to decide on the response to any existing risks, existing risks are prioritized by submitting a questionnaire and completing it by experts and the use of TOPSIS multi-criteria decision-making methodology. Road construction risks are divided into eight general categories, including equipment and machinery, natural factors, quality, road construction activities, consultants, contractors, employers, and external factors.
Keywords
Risk Assessment, Road Constrution Project, Mazandaran Province, TOPSIS method