اثر الیاف بازالت بر مقاومتهای مکانیکی روسازیهای بتنی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22631/ICCECONF.2017.16109.1381
نویسندگان
قم - شهرک قدس - بلوار ولیعصر - نبش کوچه 28 ساختمان آریا - واحد 11
چکیده
تاکنون مطالعات زیادی جهت بررسی نقش الیاف گوناگون وازجمله الیاف بازالت بر مقاومتهای مکانیکی بتن صورت گرفته است. این مطالعات نشان میدهد مقاومتهای مکانیکی بتن ، متناسب با درصد وزنی الیاف مصرفی در بتن تغییراتی داشته است.این الیاف بدون خورد شدگی و تغییر شکل پارامترهای موثر بر عملکرد روسازی را بهبود بخشیده و سبب افزایش مقاومت بتن در مقابل ترک میگردد . بدین منظور با استفاده از تجربیات و مطالعات سایر محققین ، چهار نمونه بتن با طرح اختلاط مشخص با نسبتهای وزنی صفر، چهار ، هشت و دوازده کیلوگرم از الیاف بازالت ساخته شد. با نمونه گیری از هریک از بتن ها ، مقاومتهای فشاری ، خمشی و کششی بتن در سن 28 روزه اندازه گیری شد. نتایج آزمایشات و بررسی های آماری نشان میدهد که استفاده از الیاف بازالت باعث افزایش مقاومت خمشی و کاهش مقاومتهای فشاری و کششی بتن میگردد. بیشترین افزایش مقاومت خمشی در حالت استفاده از 8 کیلوگرم الیاف بازالت در هر متر مکعب بتن بوده است. بررسی اثر محیط قلیایی برالیاف بازالت نشاندهنده عدم تاثیر پذیری این نوع الیاف در مجاورت محیط قلیایی بتن میباشد .
کلیدواژه ها
موضوعات
 
Title
The Effect of Basalt Fiber on Mechanical Resistence Changes of Concrete Pavement
Authors
majid haji hossini
Abstract
So far, there have been many studies to examine the role of different fibers such as Basalt fibers on mechanical resistence of concrete. This sudy shows that mechanical resistences of the concrete have some changes according to weight percentage of the fibers. Without crushing or deforming, these fibers improve parameters affecting pavement performance and result in the the increase of concrete resistance against cracking. To do this, regarding to the effective mechanical pavement and by using the experience and studies of other esearchers, four samples of concrete with fixed mixture design and weight ratios of zero, four, eight, and twelve kg of basalt were built. By sampling of each concrete, the compressive, bending and tensile strength were measured in a 28-day period. The result of the study and statistical survey showed that using basalt fibers increases the bending strength and decreases the tensile and compressive strength. The most increase of bending strength was in the case of using eight kg basalt fiber in each cubic meter . Alkaline environment has no effect on concrete.
Keywords
concrete pavement . fiber concrete, basalt fibers